ประกาศ คสช. ฉบับที่ 4/2557 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 4/2557 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน

เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน

เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 จึงให้สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ล ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี ทั้งที่เป็นของราชการและเอกชน งดรายการประจำสถานี และให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก
2. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงทุกสถานี ทั้งที่เป็นของทางราชการและเอกชน งดรายการประจำของสถานี และให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3. ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลทุกสถานี งดรายการประจำของสถานี และให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557

เรื่อง การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ยึดอำนาจการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 น. เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 ประกาศใช้กฎอัยการศึก ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557

เรื่อง ห้ามออกนอกเคหะสถาน ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหะสถาน
ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้ยึดอำนาจการปกครองตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. อาศัยตามความแห่งมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 จึงกำหนดมาตรการดังนี้
1.ห้ามมิให้บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานภายในเวลา 22.00 น.- 05.00 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
2.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกษา พ.ศ. 2457 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ และระยะเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557

เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่างๆ ของประเทศหลายๆ พื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น

เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เช่นเดียวกับห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝ่าย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16.30 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ ดำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติ ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติ

สำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วย ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียว

สำหรับคณะทูตานุทูต สถานกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ให้ความคุ้มครอง และขอยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ยังเป็นไปตามปกติ ตามที่รัฐบาลชุดเดิมดำเนินการไว้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะยึดมั่นในความจงรักภักดี และจะปกป้องเทิดทูนดำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทย และทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

เมล็ดกาแฟสด, เมล็ดกาแฟคั่ว มาสเตอร์พีซ (Masterpiece Coffee)

ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ
เป็นเมล็ดกาแฟสดพันธุ์อราบิก้าจากยอดเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ไร่กาแฟภายใต้การดูแลของเราจะไม่มี การใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ทำให้เมล็ดกาแฟสดของเรามีรสชาติ และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเอง.
เมล็ดกาแฟสด

Samsung UN85S9 85-Inch 4K Ultra HD 120Hz 3D Smart LED

Samsung UN85S9 85-Inch 4K Ultra HD 120Hz 3D Smart LED

Samsung 85-Inch 4K Ultra HD 120Hz 3D Smart LED TV

Whether it’s your voice or a simple hand gesture, with the new Ultra-Slim Samsung Smart TV S9, controlling your TV is easier than ever before. You can talk to your TV in more natural ways such as asking, “What action movies are on”, or you can perform all the basic commands such as “record”, “last channel” and “turn on”. You can also use hand gestures to browse the new intuitive Smart Hub, a central, easy-to-navigate hub of all your favorite content. You can even use gestures to use apps, play games and more. Samsung has also made it easier to keep up with the latest technology. The new Smart Evolution Kit updates your TV with new software, so you can keep enjoying new features without having to get a new TV. Discover how the new S9 can keep up with both you, and the ever-changing world of technology.

Feature :

  • 4K Ultra HD with Micro Dimming: Best picture quality
  • 120Hz Refresh Rate: Better for general viewing, video games, action movies, and sports
  • Smart TV with Voice Control: Interact with streaming content and the web
  • LED Design: TV without stand (Width x Height x Depth): 78.9″ x 64.4″ x 2.8″, TV with stand (Width x Height x Depth): 78.9″ x 64.4″ x 22.9″

 

http://www.buycheapledtv.me/product/2790_samsung+un85s9+85+inch+4k+ultra+hd+120hz+3d+smart+led+uhdtv+black

ການຖ່າຍຮູບ Wedding บริการรับถ่ายภาพงานแต่งงาน, Pre Wedding

ການຖ່າຍຮູບ Wedding

ການຖ່າຍຮູບ Wedding

Hi Wedding Studio
บริการรับถ่ายภาพงานแต่งงาน, Pre Wedding, ถ่ายงานแต่งงาน นอกสถานที่, งานพิธี, ถ่ายวีดีโองานแต่ง ทั้งในและนอกสถานที่ ການຖ່າຍຮູບ Wedding, ການຖ່າຍຮູບ ກ່ອນ. Wedding

http://www.hiweddingstudio.com

ประกวดภาพถ่าย กับ ThailandPhotoContest.com

เตรียมพบกับการ ประกวดภาพถ่าย รูปแบบใหม่ Thailand Photo Contest ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึง และเข้าร่วมกับการประกวดได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ มือสมัครเล่น หรือมืออาชีพ พร้อมเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกสัปดาห์

ด้วยระบบการ ประกวดภาพถ่าย ที่ให้คุณตีโจทย์ และส่งภาพเข้าประกวด พร้อมตื่นเต้นกับการประกาศผลแบบ Real Time กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการถ่ายภาพในแขนงต่างๆ

พบกับ Thailand Photo Contest ได้เร็วๆนี้ ที่ ThailandPhotoContest.com

Cheap Online Canon Carrying Case For Portable Scanner 4179B016

case who sells the cheapest The imageFORMULA P-215 Soft Carrying Case enhances the portability of the device and provides an added safeguard to help ensure that the unit is protected while in transit. who sells the cheapest 
Canon Carrying Case for Portable Scanner 4179B016case

Compare Prices for Canon Carrying Case for Portable Scanner 4179B016

Cheapest Jwin ICC1198 Clear Screen Protector Case

case bargain The iLuv ICC1198 Glare-Free Screen Protector protects your iPad screen from scratches and fingerprints. Its anti-glare design allows easy viewing in high-lit areas. It features no interference with touch screen sensitivity. bargain
Jwin ICC1198 Clear Screen Protector Casecase

Compare Prices for Jwin ICC1198 Clear Screen Protector Case